Non-Discrimination and Accessibility Notice Image

Nondiscrimination and Accessibility Notice

Section 1557 of the Affordable Care Act

Policy High Desert Medical Group complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, disability, or sex. High Desert Medical Group does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

  • Provides aids and services at no cost to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

If you need these services, contact our customer service department at (800) 266-4364. TTY users dial (800) 735-2922. If you believe that High Desert Medical Group has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:


Attn: Compliance/Privacy Officer

Thomas Viall

High Desert Medical Group

43839 N. 15th Street West

Lancaster, CA 93534

Phone: (661) 945-5984

Fax: (661) 206-4033


Email: iamcompliant@hdmg.net


You can file a grievance in person or by mail or email. You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, which is available at: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:


U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)


Nondiscrimination and Accessibility Notice Template

Section 1557 of the Affordable Care Act

Complaint forms are available at: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Such complaints must be filed within 180 days of the date of the alleged discrimination.


Getting Help in Your Language

LANGUAGE ASSISTANCE


English

ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1(800) 266-4364 (TTY: 1(800) 735-2922).


Español (Spanish)

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1(800) 266-4364 (TTY: 1(800) 735-2922).


Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1(800) 266-4364 (TTY: 1(800) 735-2922).


Tagalog (Tagalog ̶ Filipino)

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1(800) 266-4364 (TTY: 1(800) 735-2922).


한국어 (Korean)

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1(800) 266-4364 (TTY: 1(800) 735-2922).


번으로 전화해 주십시오.繁體中文(Chinese)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1(800) 266-4364 (TTY: 1(800) 735-2922).。


Հ այ ե ր ե ն (Armenian)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅ ՈՒՆ՝ Եթե խո ս ո ւ մ եք հ այ ե ր ե ն , ապա ձեզ ան վ ճ ար կ ար ո ղ են տր ամ ադ ր վ ե լ լ ե զ վ ակ ան աջ ակ ց ո ւ թյ ան ծ առ այ ո ւ թյ ո ւ ն ն ե ր : Զան գ ահ ար ե ք 1(800) 266-4364 (TTY (հ ե ռ ատի պ)՝ 1(800) 735-2922)


Русский (Russian)

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1(800) 266-4364 (телетайп: 1(800) 735-2922).


فارسی (Farsi)

ﺗوﺟﮫ: اﮔر ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﮐﻧﯾد، ﺗﺳﮭﯾﻼت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺻورت راﯾﮕﺎن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد

1(800) 266-4364 (TTY: 1(800) 735-2922)

ﻓراھم ﻣﯽ ﺑﺎ


日本語 (Japanese)

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1(800) 266-4364 (TTY: 1(800) 735-2922) まで、お電話にてご連絡ください。


Hmoob (Hmong)

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1(800) 266-4364 (TTY: 1(800) 735-2922).


ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸ ੀਂਪੰਜਾਬ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 1(800) 266-4364 (TTY: 1(800) 735-2922).


‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। (Arabic)

1(800) 266-4364 (TTY: 1(800) 735-2922)

1(800) 266- ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 4364

)رقم ھاتف الصم والبكم:.


िहंदी (Hindi)

ध्यान दें: यिद आप िहंदी बोलते हैं तो आपके िलए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1(800) 266-4364 (TTY: 1(800) 735-2922). पर कॉल करें। ภาษา


ไทย (Thai)

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1(800) 266-4364 (TTY: 1(800) 735-2922).


ខ្មែរ (Cambodian)

ប្រយ័ត្ន៖ ររ ើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែ , រសវាជំនួយមននកភាសា រោយមិនគិត្ួ ្នល គឺអាចមានសំរា ់ ំររ ើអ្នក។ចូ ទូ ស័ព្ទ 1(800) 266-4364 (TTY: 1(800) 735-2922)


។ ພາສາລາວ (Lao)

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ,ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1(800) 266-4364 (TTY: 1(800) 735-2922).